زمانی که می توانید کاری انجام دهید / قبل از آن هیچ کاری نکنید


فقط بچرخید و بچرخید
دلت را به دنیا نبند، مراقب باش

آنچه می توانید انجام دهید
قبل از آمدن هیچ کاری نکن

در شاهنامه ذکر شده است
رستم و روینیاتان اسفندیار

بدانند که اینها شاهزادگان مالک هستند
از آنجا که افراد زیادی وجود دارند، جهان فراموش نشدنی است

همه رفتند و مای شوخ چشم
هیچ اعتباری از آنها نگرفتیم

تو که نطفه بودی جاهل بودی
بازم من بچه بودم

من مدتی است که به بلوغ رسیده ام
خیلی بنده هستی سمین آذر

همچنین، من یک مرد مشهور شدم
شوالیه میدانی، شکار و مبارزات

چیزی که دیدی اون چیزی نبود که انتظار داشتی
و این بینی متوقف نشد

دیر یا زود اون قیافه و آدم ناز
گرد و غبار وجود خواهد داشت و خاک گرد و غبار خواهد بود

باغبان می خواهد گل بچیند
آن را بلند نکنید، خود به خود از بین می رود

همه اینها چیزی برای عبور نیست
عرش و مال و امر و نهی

این ممکن است یک نام باشد، مردم
به خاطر او سرایی در زرنگار ماند

چه کسی می داند سال آینده؟
یا کسانی که با ما بودند کجا رفتند؟

بیچاره هایی که تنها در خاک می خوابند
خوابیدن داخل سر مارمولک

یک چهره زیبا چیزی نیست
داداش یه هیکل خوشگل بیار

ندانستن حتی عقل و روح
من می گویم اگر شما قوی هستید

انسان باید در بدنش هوش داشته باشد
در بدن خر جانی نیست

قبل از آن کاز شما را بیرون آورد
گیتی بنا به صلاحدید معامله می شود

جستجو برای گنج، رنج در جستجو
شما باید مطالعه کنید، بذر بکارید

چون خدای تو بزرگ است
قطعه ای از حکمت برای فقرای در حال گذار

چون بهشت ​​نیرو داد
همیشه با زیردستان خود خوب رفتار کنید

کسانی را که عذرخواهی می کنند ببخشید
زنهار را به جان زنهار بده

سپاس از نعمت هایی که حق است
بندگان خوب را دوست دارد

لطف او از عدد بیشتر است
لطف او بی اندازه است

اگر زبان هر مویی دارید
به خاطر یک نعمت از هزار نعمت نگویید

آبروی متوفی را هدر ندهید
برای حفظ ثبات نام نیک

موزیک ملکبنان شبانه روز
گاهی در خمر و گاهی در خمر

به دراویش و فقرا بده
برای تمام برگ های آرد کورگار

با غریبه ها خوب باش
نامت بر زمین مبارک باد

شما بازوهای قوی و شمشیری تیز دارید
اگر دنیا را جارو می کرد، غمگین می شد

از درون به بیرون فکر کنید
دعای صالحان

مظلوم را تا صبح منجنیق کن
ستمگران را محکم در حصار بگیرید

با آن بد باش و با خوبی ها خوب نباش
به جای گل گل باش و به جای خار خار

شیاطین با مردم مخلوط نمی شوند
اما از مردم دیوسار بترسید

هر کس که از مردم متنفر است یا از آنها متنفر است
آراندش دمار دیر یا زود مرد

بهش خوبی کن
مار فقط باید توسط افعی کشته شود

شما کسانی هستید که چشم خرد و گوش خرد دارید
به توصیه من توجه کنید زیرا گوشواره است

عهد من را زیر پا نگذار مگر اینکه لجبازی کنی
جز با اختیار به من گوش نده

سعدیا، تو میدونی چطوری بگی
حقیقت را فقط باید آشکارا گفت