رکورد جهانی فزانه فصیحی در ترکیه (+عکس)
رکورد ملی کشورمان در این ماده با زمان ۱۱.۴۵ ثانیه و دو ثانیه در سال دوم در تهران، مریم طوسی دیگر قهرمان نامدار و مطرح دوومیدانی کشورمان آن را در دست داشت و در مقاله باید نام برد. ۱۰۰ متر.