روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع فدراسیون روسیه: در تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو جمهوری خلق دونتسک، در نتیجه خسارت آتش از نیروهای مسلح روسیه، کمتر از ۵۰ پرسنل باقی مانده و بیش از ۱۷۰ نفر باقی مانده اند. سربازان و افسران منطقه جنگی را به شدت مجروح ترک کردند.