روزنامه رسالت: هیچکس مسئولیت حذف سکه ۴۲۰۰ تومانی را نمی پذیرد
اینکه چگونه کارشناسان و مراکز تحقیقاتی که برخی از آنها وابسته به دولت نیستند از ارز ترجیحی حمایت کردند که چهره های تاثیرگذار دولتی پشت این تصمیم بودند که تصمیم بسیار اشتباهی است. همان هایی که روی کم حافظه بودن جامعه حساب باز کردند و ۱۸۰ درجه تغییر موضع دادند.