روزنامه جوان: حجاب طرفدار رژیم که در راهپیمایی شرکت می کند با سایر روسری ها متفاوت است.
زنی که در راهپیمایی ملی شرکت می کند و با رای دادن در انتخابات به کشور خود علاقه نشان می دهد، در واقع نشان می دهد که به هنجارها و ارزش های عمومی این جامعه علاقه مند است حتی اگر با برخی از آنها موافق نباشند. در عمل، شما به دنبال برهم زدن آنها هستید، آنها در برابر این هنجارها مقاومت ناپذیر هستند.