روزنامه الشرق: افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از ۵۷ درصد نیست. فرض کنید حقوقشان ۵ میلیون تومان است
یک مستمری بگیر که به فکر تامین جهیزیه یا معیشت فرزندانش بود، پیش بینی کرد که با حذف ۴۲۰۰ تومان حداقل ۱۰ میلیون تومان از تلویزیون با ۹ میلیون تومان خرید می کند، نه با حذف ارز کالایی، چیزهای مهم در امرار معاش خود را تامین می کند. گران شدن باید ۲۰ میلیون تومان بخری!