رشد ۷۲ درصدی مشتریان وفادار بانک ایران در پنج سال گذشته


بانک ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۷۲ درصدی را برای مشتریان خود تجربه کرد و ما از این سرمایه قدردانی می کنیم.

رشد 72 درصدی مشتریان وفادار بانک ایران در پنج سال گذشته

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، اعتماد گروه های مردمی به موسسات پولی و بانکی یک سرمایه مهم است و بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۷۲ درصدی را در مشتریان خود تجربه کرد و ما برای این مهم ارزش قائل هستیم. سرمایه، پایتخت.