رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
هشتمین دور از مذاکرات لغو تحریم ها که از پنجم آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله نفس گیری شد و مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. تصمیم گیری سیاسی آمریکا