رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این سازمان همچنان در تاسیسات هسته ای کشور دارای ضمانت حضور و نظارت است.
محمد اسلامی: در خصوص راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه رآکتوری که می تواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، برنامه ریزی کردیم که بر اساس مطالعات انجام شده در هفته های آینده، ساخت رآکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان به طور رسمی آغاز کنیم.