رئیس سازمان امور سینمایی: فقط ۸ درصد مخاطبان ثابت سینما هستند / ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما ندارند
الخزاعی یادآور شد: ترکیه با جمعیت ۸۰ میلیونی سه هزار سینما دارد اما ایران با همین جمعیت دارای ۶۰ سینما فعال است و با کمک آنها از سالن های سینما بازدید و تاسیس کرد.