رئیس جمهور: رسانه ملی نسبت به شیوع مجدد کرونا هشدار داد
اگر امروز در کشورمان نسبت به برخی کشورهای دنیا وضعیت متفاوتی از نظر شیوع تاج گذاری می بینیم و مردم به بازگشایی مشاغل و مراکز آموزشی امیدوار هستند، این به لطف خداوند ثمره ایثارگری است. از پزشکان، پرستاران و کارکنان درمان.