رئیسی روز پنجشنبه به اصفهان سفر می کند
نایب رئیس مجلس با اشاره به برنامه های رئیس جمهور برای سفر به استان اصفهان گفت: دیدارهای مردمی که رئیس جمهور در چند سفر گذشته آغاز کرده است گام مهمی است. زیرا رئیس جمهور به جای این که با گروه های خاصی ملاقات کند، با صدها و گاهی هزاران نفر این جلسات را دارد. آنها توجه بیشتری به مناطق محروم دارند.