دیپلمات ارشد ایرانی: اعضای اروپایی برجام از آمریکا حمایت می کنند. این مایه تاسف است
عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرد: علیرغم تمام لفاظی ها و اتهامات وارده به ایران، ما به توافق پادمانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند هستیم. تنها سند الزام آور در این رابطه.