دیدنی های امروز؛ از تیراندازی مرگبار در آمریکا تا روز "نکبت"سالروز “نکبت”و تیراندازی مرگبار نژاپرستانه در آمریکا