دختر شهید بهشتی: پدرم مرا مجبور به حجاب در خارج از کشور نکرد / مخالف اجبار در دین بودند
ابن شهید بهشتی: پدر از طریق رسانه و تشویق به مطالعه کتاب با موضوع حجاب و امکان مقایسه مسیحیت و اسلام، آزادی بیش از حد و در واقع نامحدود دختران در جامعه غربی و بیان وظایف و مسئولیت های دختران و… زنان در اسلام و ارائه الگوهای زنان مسلمان، باعث شد با آگاهی کامل بار غربی را انتخاب کنم علیرغم مشکلات فراوانی که یک دختر نوجوان در حفظ حجاب و رعایت موازین شرعی، حتی در یک جامعه بی بند و بار با آن مواجه است.