دانشمندان: به رویای اینترنت کوانتومی نزدیک می شویم
دانشمندان می گویند دستاورد آنها گام مهمی در زمینه تحقیقات اینترنتی کوانتومی است. تحقیقات کنونی نشان می دهد که دستیابی به این اینترنت امن و سریع با زیرساخت فیبر نوری موجود امکان پذیر است. نتایج تحقیق فعلی در مجله Nature منتشر شده است.