داستان «ایران»؛ از چنگال شکارچیان تا مادرشدن
بدون شک حفاظت از یوز ایرانی چه در اسارت و چه در زیستگاه، خواسته دوستداران محیط زیست است. آنان و حتی مردم ایران، پدرخوانده‌های سه بچه یوز تازه متولد شده هستند. فرزندان «ایران»، فرزندان کل ایرانند.