دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات مجلس نمایندگان به قوه قضائیه اسناد جرم مشخص نیست.نمایندگان می توانند از منظر وکالت پرونده ای را تخلف قابل شکایت بدانند. اما قاضی با مشاهده گزارش در قوه قضائیه به ترتیبی که قانون در گزارشات مقرر کرده است عمل می کند و در مواردی که طبق قانون تخلف محسوب می شود، می تواند تصمیم بگیرد.