جمران: تمام دوربین های پایتخت فعال هستند
بدون شک ایمنی ساختمان های ناایمن باید محقق شود. امیدواریم این موضوع با جدیت پیگیری شود. البته در زمینه ارسال اخطار به ساختمان های ناایمن نیز اقداماتی انجام شده است، اما در مجموع امیدواریم در یک جدول زمانی مناسب و پیگیری این موضوع، ساختمان های ناایمن شهر تهران ایمن سازی شوند.