جزئیات پرواز رئیسی به اصفهان
دیدار با اقشار مختلف مردم، دیدار با مسئولین، دیدار با نخبگان، بازدید از شهرستان علمی و پژوهشی، بازدید از صنایع منتخب استانداری، دیدار با خانواده شهدا و شهدا و حضور در جلسه هیئت مدیره. در پایان این سفر نشست خبری برگزار شد که سفر یکی از مهم ترین برنامه های رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان اصفهان برشمرد.