جابجایی در ساختمان "دادگاه ۲" اهواز (عکس)
ساختمان «عدلات ۲» تعاونی بیمارستان ابوذر در منطقه ۳۰۰ اهواز، یکی از ساختمان های نیمه تمام و نیمه تمام است که به بهره برداری رسیده و حدود ۸۰ خانوار در آن زندگی می کنند، اما به دلیل فشارهای شدید زندگی. شرایط خطرناک ساختمان، اکنون چند روزی است که ساکنان آن از ترس فروریختن ساختمان بر روی آنها در خیابان ها زندگی می کنند.