تولید پتروشیمی قادر به ۱۲۱ درصد ظرفیت اسمی رسید
مدیرعامل شرکت پتروشیمی قادر: علاوه بر حفظ و تثبیت تولید، اجرای برنامه های جدید رفع موانع و گلوگاه ها از یک سو و اجرای طرح های جدید توسعه ای با هدف افزایش سودآوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت تولید در دستور کار قرار دارد.