توافق وزرای کشورهای تولیدکننده نفت اوپک/ آیا تولید کاهش می یابد؟


وزرای گروه تولیدکننده نفت اوپک + در نشست روز چهارشنبه خود توافق کردند که از ماه نوامبر به طور مشترک تولید دو میلیون بشکه در روز را کاهش دهند.

متن توافق وزرای گروه کشورهای تولیدکننده نفت در اوپک/ آیا تولید کاهش می یابد؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.