تهران در شعر شاعران. ای پایتخت کهن! “تا” دست توست؟
هر چند تعیین ۱۴ مهریه مخالفانی دارد که معتقدند تهران قدمتی طولانی دارد و مناسبت تبدیل آن از خانه خلافت به پایتخت در سال ۱۲۸۶ برای انرژی خورشیدی عمر آن را کوتاه می کند زیرا آقا محمدخان در سال ۱۳۸۵ در تهران تاج گذاری کرد. ۱۱۷۵ شمسی و در عهد صفویه شناخته می شد، اما این بهانه است، به یاد مرحوم محمدعلی سیپانلوی است که به شاعر تهرانی شهرت یافت، به ویژه با کتاب «قایق ها در تهران» با اشاره به شعر. از جوانی شاعر؛ حمید عسگری: ای پایتخت قدیمی! کف دست کیست؟!