تعهد بانک ملی ایران به جبران اموال مسروقه از اجاره


بانک ملی ایران متعهد می شود زیان وارده به صاحبان وجوه مورد اجاره را به طور کامل جبران کند.

تعهد بانک ملی ایران به جبران اموال مسروقه از اجاره

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی بانک ملی ایران، در این خصوص هماهنگی لازم با مراجع قضایی جهت تعیین بازپرس خصوصی جهت حضور در محل و بررسی درخواست های متقاضیان و با هماهنگی انجام شده است. مقام قضایی: برای پرداخت تمام بهای اموال مسروقه اقدامات لازم انجام می شود.