تحولات اخیر جنگ اوکراین
عفو بین الملل در گزارش جدیدی روسیه را متهم کرده که هیچ کاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در اوکراین توسط سربازانش انجام نمی دهد.