تایید حکم زندان برای نخست وزیر اسبق فرانسه / جرم: شغل غیرواقعی برای همسر، دختر و پسر
او برای همسر، دختر و فرزندش، سمت های شغلی دروغین و غیرواقعی ایجاد کرده بود و آنها حقوق دریافت می کردند.