بیمه اجتماعی شامل دانشجویان، دختران و زنان خانه دار می شود
در نوع اول، نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار و دختر برای دریافت مزایای بازنشستگی ۱۲ درصد و در نوع دوم شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی ۱۴ درصد محاسبه شده است. در نوع سوم که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی می شود مبنای محاسبه درصد ۱۸ درصد است.