بیانیه ستاد امربه معروف و نهی از منکر تجمع نوجوانان در شیراز: برخی برده داری را بخشی از آزادی و نشانه تمدن و مدرنیته می دانند.
بی توجهی و تحقیر این هجمه فرهنگی به حجاب که بزرگترین و مقدس ترین زبان جهانی زنان مسلمان در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در شیراز است، خیانت بزرگ به زنان است. قداست، اقتدار و اقتدار آنها. شخصی، و می تواند اثرات جبران ناپذیری در کوتاه مدت داشته باشد.