بیانیه خانواده مهسا امینی: راه دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کردیم
بدون دعوت و حضور پزشکان عالی رتبه و معتمد، در جلسات کمیسیون بررسی علت مرگ فرزندمان به دلیل نوع درمان اولیه که جزئیات آن به اطلاع رئیس محترم تعقیب کیفری رسید. ، ما نظریه پزشکی قانونی را “غیرممکن” اعلام می کنیم و موافقت نمی کنیم.