به احتمال زیاد گریه کنیم (با صدای خسرو شکیبایی)


تقصیر ما بود

تقصیر ما بود که در خیال جام رویای سرچشمه را دیدیم

دستمان خالی است

دلمان پر است

مثلا صحبت های ما معنا پیدا می کند!

کاش می دانستیم

هیچ پروانه ای روز تولدش را به خاطر نمی آورد

حالا مهم نیست که ما از تشنگی رویای آب بمیریم

شما اهل کجا هستید؟

دستمال سفید یک بسته سیگار خیار برای موهای قورباغه

و آمرزش طولانی بیاور

احتمال گریه ما خیلی زیاده!