برنامه را ببندید "دکتر" /معذرت خواهی "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز، ادعایی عجیب و غیرعلمی از سوی میهمان مطرح شد که به حق باعث تعجب و یادآوری این ادعای غیرعلمی جمعی از اساتید کشور شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم داشتن تجربه کافی، نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد، برای این نظر از مهمان برنامه مستند بخواهد و اظهاراتی را که به نفع مهمان نیست تصحیح کند.