برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیهر خونی که بر این سرزمین ریخته شود، خون سیاوس است. به همان اندازه قابل احترام است. در تاریخ خونین ما فرزندان بسیاری از مردم ما خون ریختند و مادران بسیاری داغدار شدند. ما باید ادبیات خون ریزی و خونریزی را از فرهنگ این سرزمین پاک کنیم. برای همیشه کافی است!