بخشنامه بانک مرکزی: فروش ارز مسافرتی به اتباع دوتابعیتی مقیم خارج از کشور ممنوع است
کامران سلطانی زاده، عضو کانون صرافی های ایران در این باره گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارز مسافرتی به افرادی تعلق می گیرد که فقط ویزای توریستی یا ویزای مسافرتی داشته باشند و کسانی که خارج از کشور هستند واجد شرایط نیستند. برای ارز مسافرتی.»