ببینید | چشم و گوش شاه. سازمان اطلاعات و امنیت قدیم ایراناین سازمان بعدها به الگویی برای سلوکیان حاکم بر سرزمین هخامنشیان تبدیل شد: شبکه ای از مأموران که به همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. هر گوشه پنهان و تاریک، هر بازار شلوغ و پر سر و صدا می تواند در دسترس این جاسوس ها باشد. گویی دیوارها چشم داشتند و آن که به اسارت به لشکرگاه دشمنانش رفت تا او را از آنچه در بازگشت می دیدند آگاه کند.