ببینید | سعید روستایی در جشنواره مونیخ از تحریم های غضب علیه ایران می گویدسعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ گفت: می توان درباره مشکلاتی که تحریم های غرب برای مردم ایران ایجاد کرده سریال ساخت. هیچ کشوری حاضر نشد به ما دارو بدهد. مردم دیه می دهند و پرونده ادامه دارد.