ببینید | جنگ جهانی باستان: زمانی که زمان انتقام فرا می رسد
داستان این فیلم حول محور یک جنگ بزرگ می چرخد. جنگی که حدود سه هزار سال پیش بین دولت ها و دولت های آسیا و آفریقا رخ داد. جنگ جهانی دوم برای سرنگونی یک امپراتوری بزرگ، منطقه را خشن و ناامن کرد. داستان ما درباره سقوط امپراتوری آشور و ایران از دست دشمنان آن است.