بازدهی بازار در هفته چهارم ۱۴۰۱ مهر / بورس و ارز منفی هفته بودند – تجارت نیوزبازدهی بازار در هفته چهارم ۱۴۰۱ مهر / بورس و ارز منفی هفته بودند – تجارت نیوز