انجمن تولیدکنندگان جو: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافت/ نوشابه ها از سبد مصرف خانوارها حذف شد
شواهد بازار تأیید می کند که میزان مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه ها بیشتر از مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است، در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر میزان خرید تأثیر می گذارد.