انتصاب ۱۰۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت




معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: تعرفه ها و افزایش پرداختی ها به پرستاران یکی از راه های جبران زحمات این قشر فداکار و مشوقی برای عدم مهاجرت پرستاران خواهد بود که باید توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی شود. اعتبارات مطلوب را در نظر بگیرید.