انتشار ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا
انتشار ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا