امیر عبداللهیان خطاب به وزیر امور خارجه عراق: اقدامات تروریستی گروه های پناهنده در منطقه را تحمل نخواهیم کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تحرکات گروه های تروریستی از اقلیم کردستان جمهوری عراق تاکید کرد: پس از گذشت چهار دهه و با وجود تعهدات مکرر مقامات اقلیم، متأسفانه تحرکات گروه های تروریستی مسلح از اقلیم کردستان آغاز شد. از عراق منطقه علیه امنیت منطقه ای ایران همچنان ادامه دارد.