امکان قطعی آب برای استفاده کنندگان سنگین


مدیرعامل شرکت آبفای شهر تهران با اشاره به اینکه میزان آب مصرفی شهر تهران برابر با مصارف تابستانی است، گفت: در صورت ادامه مصرف زیاد مصرف کنندگان، احتمال قطعی آب برای این شهروندان وجود دارد.

مطلب امکان قطع آب مشترکین پرمصرف اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.