امروز با سلمان هراتی: غمگینم…


دلم برای اون روزا تنگ شده
بین ما و آینده هزار فرسنگ فاصله است

باز کردن چندین در کافی نیست
یه حیاط خیلی باریکه که بپرم

در سرزمینم قدم می زدم و سرنوشتم پرواز می کرد
افتادن و در خاک بودن مایه ننگ است

چگونه آهنگ خود را از اینجا شروع کنید
قلبی هماهنگ با ریتم عشقش؟

در دلم هزار چشم فریاد بجوشان
چگونه مسیر رو به صخره را پیدا می کنید؟

مرا به باغ عشق دعوت کن
در این هزاره فقط عشق پاک و بی رنگ است