امبر هرد به دنبال انتقام از جانی دپ / بازگشت دوباره به دادگاه
زندگی ناگهان فروپاشید و فراز و نشیب های آن برای چندین سال ادامه یافت، با این حال، به نظر می رسید که جانی دپ با بردن ۱۵ میلیون دلار در دادگاه به این داستان پایان می دهد، تا اینکه دیروز وکلای امبر هرد در دادخواست ۸ درخواست محاکمه جدیدی کردند. دعوای تهمت دلاری علیه همسر سابقش با این ادعا که شخص اشتباهی در هیئت منصفه حضور داشت و آنها علیه موکل خود رای دادند.