العماری در بورس کالا ۱۰۰ میلیون ارزانتر از بازار استالعماری در بورس کالا ۱۰۰ میلیون ارزانتر از بازار است