اعزام اولین کاروان زائران حج ۱۴۰۱
هزینه ارز برای سفر زائران در سال ۱۴۰۱ با ارز ۹۰۰۰ تومان محاسبه شد که ارزش آن در ابتدا بین ۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان تا ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد. ۳۷ میلیون تومان به ۴۵ میلیون رسید. تومان.