استاد پیشکسوت روزنامه نگاری درگذشت
میرزایی در واشنگتن نیز در رشته تبلیغات تحصیل کرد. این روزنامه نگار و مورخ که روزنامه نگاری را با روزنامه ایلات آغاز کرد، از سال ۱۳۳۵ وارد حرفه روزنامه نگاری شد و عمدتاً در زمینه تهیه و انتشار گزارش از تاریخ سیاسی ایران با مطبوعات همکاری می کند.