از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل اعتراضات ب "باند فشاری" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
آنها به امدادگر می آموزند که اگر از یک پانسمان فشاری برای بستن زخم عفونی استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی یک نوار یا پارچه کنار زخم بنویسد تا بقیه تیم امداد یا کادر پزشکی بتوانند دوره کمک و درمان را هر ۲۰ دقیقه دنبال کنید زخم را دوباره باز و بسته کنید تا جریان خون به بافت ها متوقف نشود.