از روزی که آدم گندم خورد، بهشت ​​از دست آدم گم شده است


از روزی که آدم گندم خورد، بهشت ​​از دست آدم گم شده است
ببین چه بلایی سر اونی که جو حقوق مردم رو خورد

کسانی که حساب ما را در این دنیا خراب می کنند
یک روز، آنها بدون توجه به هر اتفاقی، قبض های خود را پرداخت می کنند

عبادت از روی ترس برای کسانی نیست که عاشق عبادت هستند
عبادت راهی برای عبادت تجارت نیست

مرگ بر فراز آزادی پایان عشق است
در مقطعی، هر دینی این آزادی را خواهد داشت

در کنار میز خالی دنیایی از آرزوها بسازید
بدانید که یک نفر گندم را برای زندگی به شما نشان می دهد

نگذارید دوباره با همان نقشه ما بازی کنند
خدا کسانی را که حق خوردن دارند نمی بخشد

کسانی که به هر نحو ممکن روزی شما را می گیرند
حدس می زنم آنها فراموش کرده اند که همه روزی خواهند مرد

دنیای کوچک بدی است، همه ما درگیر این درد هستیم
همه روزی خواهند فهمید که ما چگونه زندگی می کردیم